No, 223
이름: 홍남숙 ( 여 )
홈페이지: http://safe.daum.net/balloond
2008/1/9(수)
*** pop 3급 개강소식 1/10(목)저녁7시 ***  
POP 3급 저녁반 개강개   강 : 1월10일 (목)

시   간 : 저녁 7시~9:30분(4회)

수강료 :12만원- 사각촉 익히기

- 단어 익히기

- 평붓작업

- 둥근붓작업

교육문의 (02) 984-3008 / 984-3033

            010-7623-0777

                    답변/관련 쓰기 수정/삭제     이전글 다음글         창닫기